விடுப்பு விதிகள் (Leave Rules)

தமிழ்நாடு அரசின் விடுப்பு சம்மந்தமான விதிகள மற்றும் அரசாணைகள்

1. உயர்கல்விக்கான விடுப்பு
2. தத்து எடுத்துக்கொள்வதற்கு மகப்பேறு விடுப்பு
3. Special Disability Leave

4. குடும்பக்கட்டுப்பாட்டுக்கான சிறப்பு தற்செயல் விடுப்பு
5. ஈடுசெய் விடுப்பு
6. கருச்சிதைவு அல்லது கரு நீக்குதலுக்கான விடுப்பு
7. தற்செயல் விடுப்பு
8. ஊதியமில்லா விடுப்பு
9. மதச்சார்பு விடுப்பு (Restricted Holiday)
10. மருத்துவ விடுப்பு (Medical Leave)

11. ஒப்புவிப்பு விடுப்பு (Surrender Leave)
12. விடுப்பு தொடர்பான பிற விதிகள்
13. அரசு ஊழியருக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள விடுப்பு விபரம்
 போன்ற தகவல்களை (PDF Format) காண்பதற்கு
இ்ங்கு கிளிக் செய்யவும்
விடுப்பு தொடர்பான விதிகளில் தேவையான அரசு ஆணைகளின் எண்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments:

Post a Comment